Ilmastoaloite: Pietarsaaren vihreät esittää kaupungin liittymistä Hinku-verkostoon

Pietarsaaren vihreiden varapuheenjohtaja Anni Teerikangas jätti tänään aloitteen Pietarsaaren kaupunginvaltuustossa:

Ilmastoaloite Pietarsaaren kaupungin liittymiseksi Hinku-verkostoon

Suomen ympäristökeskus SYKE ylläpitää suomalaisten kuntien Hinku, eli Hiilineutraali kunta -verkostoa.

Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on mukana myös maakuntia.

Verkostoon ja sen mukanaan tuomiin päästötavoitteisiin on sitoutunut jo yli 80 kuntaa sekä viisi maakuntaa. Pietarsaari olisi Pohjanmaan ensimmäinen Hinku-kunta.

Keskeinen tavoite on, että kunta on valtuuston päätöksellä sitoutunut tavoittelemaan koko alueensa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosenttia vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

Haluan kertoa teille seitsemän asiaa, joita littyminen Hinku-kunnaksi Pietarsaarelle merkitsee:

1. Pietarsaari sitoutuu huomioimaan kasvihuonekaasupäästönäkökulman kaikessa merkittävässä päätöksenteossaan.

2. Kaupungissa sitoudutaan noudattamaan työ- ja elinkeinoministeriön, Energiaviraston ja Kuntaliiton välistä Kunta-alan energiatehokkuussopimusta.

3. Pietarsaareen perustetaan Hinku-työryhmä, jossa ovat edustettuna tärkeimmät hallinnonalat. Työryhmä pyrkii aktiivisesti vähentämään eri hallinnonalojen toiminnasta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä.

4. Pietarsaareen laaditaan vuosittain suunnitelma päästöjä vähentävistä investoinneista. Investoinnit sisällytetään talousarvioon.

5. Laaditaan vuosittain hillintätoimien suunnitelma eli vuosikello, joka osoittaa, millä toimenpiteillä ja investoinneilla kasvihuonekaasupäästöjä pyritään vähentämään koko kunnan alueella. Vuosikello sisältää suunnitellut investoinnit sekä keinoja asukkaiden ja paikallisten yritysten aktivoimiseen.

6. Pietarsaaren alueella toteutuneet merkittävimmät hillintätoimet kootaan vuosittain ja julkaistaan kunnan verkkosivuilla sekä Energialoikka-verkkopalvelussa. Toimenpiteisiin liitetään mahdollisuuksien mukaan saavutetut päästövähennykset. SYKE voi tarvittaessa täydentää tiedot Energialoikkaan.

7. Alueen asukkaille, yrityksille sekä maa- ja metsätalousyrittäjille viestitään ilmastonmuutoksen hillinnän tuomista mahdollisuuksista.

Hinku-verkoston jäsenenä Pietarsaari on mukana ilmastotekojen edelläkävijöiden joukossa. Se tuo alueelle osaamista, kontakteja alan toimijoihin, tietoa ja tukea päästövähennyksiin sekä näkyvyyttä omalle työlle, tuotteille ja palveluille.

Hinku-kriteerit ovat Pietarsaaren nykyisen ilmastostrategian mukaisia toimia. Liittymällä Hinku-verkostoon saamme nämä strategiassa jo olevat tavoitteet aktivoitua osaksi kaupungin, alueen elinkeinoelämän ja ihmisten toimintaa.

Pietarsaaressa 9.5.2022

Anni Teerikangas
Pietarsaaren vihreät, vpj.