Säännöt

Vaasan vaalipiirin Vihreät r.y. säännöt
5.9.2013 alkaen

§1

Yhdistyksen nimi on Vaasan Vaalipiirin Vihreät, ruotsiksi De Gröna i Vasa valdistrikt ja kotipaikka on Vaasa. Yhdistyksen toiminta-alueena on koko Vaasan vaalipiiri. Yhdistyksen kieliä ovat suomi ja ruotsi, rekisteröimis- ja pöytäkirjakieli on kuitenkin suomi.

§2

Yhdistyksen tarkoituksena on vaikuttaa valtiollisiin asioihin ja parantaa demokratian toimivuutta edistämällä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on edistää henkistä kasvua ja sellaista yhteiskunnallista keskustelua, tutkimusta sekä toimintaa, joka palvelee ihmisen ja muun luonnon rauhanomaista rinnakkaiseloa, yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, kansainvälistä solidaarisuutta ja ihmisten vapautusta.

§3

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys

– yhdistys toimii Vihreä Liitto r.p.:n piirijärjestönä.
– harjoittaa tutkimus- ja julkaisutoimintaa
– kerää ja välittää tietoa
– tekee aloitteita ja kannanottoja
osallistuu yhteiskunnalliseen toimintaan asettamalla ehdokkaita valtiollisiin ja kunnallisiin vaaleihin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia sekä asianomaisella luvalla järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa kahvila- ja ravintolaliikettä samoin kuin kustannustoimintaa.

§4

Yhdistyksen jäseneksi pääsee jokainen yhdistyksen tarkoitusta kannattava rekisteröity yhdistys, jonka jäsenyyden yhdistyksen kokous hyväksyy.

§5

Yhdistyksen jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

§6

Jäsen voi erota yhdistyksestä tehtyään siitä lainmukaisen ilmoituksen. Yhdistyksen kokous voi erottaa jäsenen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusta taikka menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella tuntuvasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa. Erottamispäätös on, tullakseen voimaan tehtävä 2/3 enemmistöllä yhdistyksen kokouksessa.

§7

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään yhdeksän kahdeksi vuodeksi valittua muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kolme ja enintään viisi varajäsentä. Jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet taikka tätä alempi kokonaisluku.


§8

Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin ja rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa työryhmiä ja muita toimielimiä yhdistyksen toiminnan eri alueiden edistämistä varten.

§9

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta taikka kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

§10

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä jonkun hallituksen muun jäsenen tai hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

§11

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


12 §

Piirijärjestö pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Piirijärjestön kevätkokous pidetään maalis-toukokuussa ja syyskokous loka-joulukuussa piirihallituksen määräämänä päivänä ja sen määräämässä paikassa Vaasan vaalipiirin alueella. Tieto kokouksista on annettava 14 §:n mukaisesti jäsenille kahta viikkoa aikaisemmin.

Piirijärjestön kevätkokouksen tehtävänä on:

1. käsitellä edellisen tilikauden tilinpäätös, tilintarkastajan tilintarkastuskertomus ja hallituksen toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
3. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Piirijärjestön syyskokouksen tehtävänä on:

1. hyväksyä toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle
2. valita hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
3. valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
4. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian piirijärjestön kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, sen on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Hallituksen jäsenen vaali suoritetaan umpilipuin jos vähintään kaksi jäsentä sitä vaatii.

§ 13

Yhdistyksen kokous on pidettävä myös, jos vähintään kolmasosa (1/3) jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus voi muulloinkin kutsua yhdistyksen kokouksen koolle.


§ 14

Piirijärjestön kokoukset kutsuu koolle piirihallitus. Kokouskutsu on lähetettävä yhdistyksen varsinaisiin kokouksiin jäsenyhdistyksille viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
Kokouskutsu muuhun yhdistyksen kokoukseen on hallituksen lähetettävä jäsenyhdistyksille viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

§ 15

Jäsen voi lähettää yhdistyksen kokoukseen äänivaltaisia edustajia henkilöjäsentensä Vihreälle Liitolle r.p suorittamien vuosimaksuosuuksien perusteella seuraavasti:

3-10 henkilöjäsenen vuosimaksuosuutta yksi edustaja,
11-20 henkilöjäsenen vuosimaksuosuutta kaksi edustajaa,
21-30 henkilöjäsenen vuosimaksuosuutta kolme edustajaa,
31-50 henkilöjäsenen vuosimaksuosuutta neljä edustajaa,
51-80 henkilöjäsenen vuosimaksuosuutta viisi edustajaa,
81-110 henkilöjäsenen vuosimaksuosuutta kuusi edustajaa,
111 henkilöjäsenmaksuosuudesta ylöspäin yhden edustajan lisää kutakin alkavaa 40 henkilöjäsenen vuosimaksuosuutta kohti.

Kullakin edustajalla on yksi ääni. Yhdistyksen kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden yhdistykseen kuulumattomille.


§ 16

Yhdistyksen kokouksessa asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näistä säännöistä ei muuta johdu. Äänten mennessä kokouksessa äänestettäessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide. Vaalit toimitetaan suhteellisina siten kuin yhdistyslain 20 §:n 3 momentin 2 kohdassa on säädetty. Erillisistä äänestystilaisuuksista sekä postitse äänestämisestä on täydentävät määräykset yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestyksessä.


§ 17

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

§ 18

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


§ 19

Yhdistys noudattaa toiminnassaan näiden sääntöjen ohella yhdistyslain säännöksiä.